ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВРОРА ТРАНС СЕРВІС", назване у подальшому "СТОРОНА 1", в особі директора ЧЕРМОШЕНЦЕВА АРТЕМА ВАСИЛЬОВИЧА, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

Будь-яка фізична особа, названа у подальшому "СТОРОНА 2", з якою укладено даний Публічний договір шляхом надання нею Акцепту Публічної оферти (далі – Договір), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "СТОРОНИ", а кожна окремо – "СТОРОНА"), уклали даний Договір про наступне:

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. СТОРОНА 1 – Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАРТНЕР", яке надає СТОРОНІ 2 Послуги визначені даним Договором.

1.2. СТОРОНА 2 – будь-яка повнолітня, повністю дієздатна та правоздатна фізична особа, яка надала Акцепт на Публічну оферту СТОРОНИ 1, в повному обсязі, без будь-яких виключень прийняла умови Договору та якій СТОРОНА 1 надає інформаційно-посередницькі Послуги з підключення/реєстрації до Платформи Uber.

1.3. Послуги – інформаційно-посередницькі послуги з підключення/реєстрації СТОРОНИ 2 до Платформи Uber та/або інші послуги, які надає СТОРОНА 1 за даним Договором.

1.4. Uber – приватна компанія з обмеженою відповідальністю Uber B.V., розташована в Нідерландах за адресою Mr. Treublaan 7, 1097 DP, Amsterdam, the Netherlands і зареєстрована в Торговельній палаті Амстердама за номером 56317441.

1.5. Платформа Uber – додатки, веб-сайти, контент, продукти й послуги або отримання доступу до них, який надає Uber B.V., приватна компанія з обмеженою відповідальністю, розташована в Нідерландах за адресою Mr. Treublaan 7, 1097 DP, Amsterdam, the Netherlands і зареєстрована в Торговельній палаті Амстердама за номером 56317441, яка дає змогу користувачам платформи організовувати й планувати перевезення та/або надання логістичних послуг відповідно до правил та умов Uber. СТОРОНА 2 зобов’язана ознайомитись з ними на сайті https://www.uber.com або інших ресурсах Uber та дотримуватись їх.

1.6. Публічна оферта – пропозиція СТОРОНИ 1 (розміщено на Сайті СТОРОНИ 1 https://www.uber.in.ua/) невизначеному колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених ним умовах.

1.7. Сайт – веб-сайт СТОРОНИ 1 у мережі Інтернет за адресою: https://www.uber.in.ua/

1.8. Акцепт – повна та безумовна згода СТОРОНОЮ 2 умов Публічної оферти та даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом проведення реєстрації СТОРОНОЮ 2 на Сайті.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За даним Договором СТОРОНА 1 надає інформаційно-посередницькі Послуги з підключення/реєстрації СТОРОНИ 2 до Платформи Uber, а СТОРОНА 2 зобов’язується оплатити Послуги СТОРОНИ 1 у порядку та на умовах передбачених даним Договором у вигляді комісії.

2.2. СТОРОНА 1  є незалежним підприємством та здійснює підключення/реєстрацію СТОРОНИ 2 до Платформи Uber на правах незалежного партнера Uber відповідно до правил та умов Uber. Надаючи Акцепт за даною Публічною офертою СТОРОНА 2 підтверджує що у повному обсязі ознайомлена з послугами, що надаються Uber, умовами та правилами користування ними, порядком їх оплати, обмеженнями відповідальності та іншими обов’язковими вимогами та положеннями Uber та повністю приймає їх.

2.3. СТОРОНА 1 не є підприємством транспорту загального користування чи іншим підприємством транспорту, перевізником, службою таксі, іншою службою перевезень, не є постачальником інших послуг із перевезення пасажирів, багажу чи вантажів, транспортно-експедиторських, диспетчерських чи будь-яких інших транспортних послуг.

2.4. Повним та безумовним Акцептом даної Публічної оферти у відповідності до ст.642 Цивільного кодексу України є факт здійснення СТОРОНОЮ 2 реєстрації на Сайті СТОРОНИ 1. Даним Акцептом СТОРОНА 2 також підтверджує що повністю ознайомлена з даним Договором, Положенням про конфіденційність, їх умови та мова викладення зрозумілі, є взаємовигідними та СТОРОНА 2 повністю, без будь-яких виключень їх погоджує.

 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки СТОРОНИ 2:

3.1.1. Належним чином виконувати умови цього Договору.

3.1.2. Надавати СТОРОНІ 1 необхідну інформацію та документи, необхідні для виконання даного Договору.

3.1.3. В повному обсязі сплачувати СТОРОНІ 1 винагороду у порядку та у розмірі, визначеному даним Договором.

3.1.4. У повному обсязі ознайомитись з послугами, що надаються Uber, умовами та правилами користування ними, порядком їх оплати, обмеженнями відповідальності та іншими обов’язковими вимогами та положеннями Uber та повністю прийняти їх.

3.1.5. Користуватись Послугами СТОРОНИ 1.

3.2. Права СТОРОНИ 2:

3.2.1. Отримувати від СТОРОНИ 1 необхідні роз’яснення, пов’язані з виконанням даного Договору.

3.2.2. У разі невиконання або неналежного виконання СТОРОНОЮ 1 умов даного Договору, вимагати від СТОРОНИ 1 усунення таких порушень.

3.3. Обов’язки СТОРОНИ 1:

3.3.1. Належним чином надавати Послуги СТОРОНІ 2 у порядку та на умовах, визначених даним Договором.

3.3.2. Перераховувати СТОРОНІ 2 належні їй грошові кошти, що надійшли на рахунок СТОРОНИ 1 від компанії Uber.

3.4. Права СТОРОНИ 1:

3.4.1. У разі невиконання або неналежного виконання СТОРОНОЮ 2 умов даного Договору, вимагати від СТОРОНИ 2 усунення таких порушень.

3.4.2. Відмовити СТОРОНІ 2 в укладанні даного Договору у разі її невідповідності умовам даного Договору або правилами чи положеннями Uber.

3.4.3. Негайно скасувати даний Договір або будь-які Послуги, взагалі припинити надавати Послуги СТОРОНІ 2 або позбавити СТОРОНУ 2 доступу до Послуг або будь-якої їх частини в будь-який час і з будь-якої причини.

3.4.4. У будь-який час, без повідомлення СТОРОНИ 2 змінювати умови даного Договору. Зміни набувають чинності після їх публікації на Сайті. Доступ та/або користування СТОРОНОЮ 2 Послугами, Сайтом, Платформою Uber свідчить про погодження змінених умов даного Договору СТОРОНОЮ 2.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За отримання доступу до Послуг та користування ними СТОРОНА 2 сплачує СТОРОНІ 1 комісійну винагороду у розмірі 5% (п’ять відсотків) від суми винагороди, яка підлягає виплаті СТОРОНІ 2 компанією Uber за організовані та здійснені СТОРОНОЮ 2 за допомогою Платформи Uber перевезення та/або надані логістичні послуги (далі – Перевезення).

4.2. СТОРОНА 1 самостійно відраховує суми належної їй комісійної винагороди з усіх грошових коштів, що надійшли до неї від компанії Uber у якості винагороди для СТОРОНИ 2 за організовані та здійснені СТОРОНОЮ 2 за допомогою Платформи Uber Перевезення.

4.3. Усі кошти, що надійшли для СТОРОНИ 2 до СТОРОНИ 1, як до партнера Uber від компанії Uber, за організовані та здійснені СТОРОНОЮ 2 за допомогою Платформи Uber Перевезення, окрім сум комісійної винагороди, яка за умовами даного Договору належить СТОРОНІ 1 і безумовно лишається у її володінні, є транзитними платежами, які не є власністю СТОРОНИ 1 і які підлягають перерахуванню СТОРОНІ 2 на умовах даного Договору. СТОРОНА 1 здійснює перерахування СТОРОНІ 2 цих коштів один раз на тиждень.

4.4. СТОРОНА 1 у відносинах зі СТОРОНОЮ 2 залишає за собою право будь-коли на власний розсуд визначати та/або змінювати розмір плати за надання СТОРОНІ 2 Послуг на умовах цього Договору. У випадку незгоди СТОРОНИ 2 зі встановленими та/або зміненими СТОРОНОЮ 1 розмірами плати за надання Послуг, СТОРОНА 2 має право припинити їх використання.

4.5. СТОРОНА 2 зобов’язується самостійно ознайомитися із чинними платіжними умовами, платіжною структурою, тарифами, зборами, порядком розрахунків та ціновою політикою компанії Uber. СТОРОНА 1 не несе відповідальності за будь-які можливі прямі та непрямі збитки (у тому числі упущено вигоду), понесені СТОРОНОЮ 2 у зв’язку з можливою зміною компанією Uber будь-яких з цих умов, зокрема зміною розміру тарифів чи зборів за надавані компанією Uber послуги.

 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

5.1. Момент Акцепту Публічної оферти, який визначений п.2.4. Договору, вважається моментом укладення даного Договору. Договір укладений шляхом Акцепту Публічної оферти має юридичну силу у відповідності до ст.642 Цивільного кодексу України та є рівносильним Договору, підписаному СТОРОНАМИ.

5.2. Договір укладений на невизначений термін.

5.3. Договір може бути розірвано за ініціативою СТОРОНИ 2, шляхом повідомлення нею СТОРОНИ 1 про бажання розірвати Договір щонайменше за один календарний тиждень до такого розірвання.

5.4. Договір може бути розірвано у односторонньому порядку СТОРОНОЮ 1 у будь-який час з будь-якої причини без попереднього повідомлення про це СТОРОНИ 2.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. СТОРОНА 1 надає Послуги виключно на умовах, передбачених даним Договором і не несе перед СТОРОНОЮ 2 та/або будь-якими іншими особами відповідальності за відсутність у СТОРОНИ 1 можливості надати Послуги на інших умовах, ніж ті, що передбачені даним Договором.

6.2. СТОРОНА 1 відповідає виключно за якість своїх Послуг, що надаються СТОРОНІ 2 на підставі даного Договору.

6.3. Послуги надаються за принципом "як є" і "за наявності". СТОРОНА 1 відмовляється від будь-яких заяв та гарантій, як прямих, так і непрямих, в тому числі передбачених законом, якщо такі заяви чи гарантії прямо не передбачені умовами даного Договору.

6.4. СТОРОНА 1 не несе відповідальності за прямі, непрямі, випадкові, штрафні, непередбачені, фактичні або опосередковані збитки, зокрема втрачений прибуток, втрачені дані, тілесні пошкодження або матеріальні збитки, пов’язані з використанням СТОРОНОЮ 2 Послуг, Платформи Uber або іншим способом обумовлені їх використанням, навіть якщо СТОРОНА 1 попереджена про можливість настання таких збитків.

6.5. СТОРОНА 1 не несе відповідальності за затримку в наданні своїх Послуг або відсутність доступу до них із причин, які перебувають поза розумним контролем з її боку.

6.6. СТОРОНИ дійшли згоди що СТОРОНА 1 не має перед СТОРОНОЮ 2 жодних зобов’язань і не несе відповідальності за організовані та здійснені СТОРОНОЮ 2 перевезення або надані логістичні послуги третім особам, її клієнтам, замовникам тощо.

6.7. СТОРОНА 2 погоджується самостійно відшкодовувати будь-які збитки й звільнити СТОРОНУ 1, її посадових осіб, директорів, співробітників від будь-яких позовів, вимог, збитків, зобов’язань і видатків (зокрема, судових витрат), що виникли внаслідок або у зв’язку з використанням СТОРОНОЮ 2 Послуг та/або платформи Uber; наданням СТОРОНОЮ 2 логістичних послуг третім особам, клієнтам, замовникам або організаціям та здійсненням для них перевезень; порушенням СТОРОНОЮ 2 будь-яких умов даного Договору; порушенням СТОРОНОЮ 2 прав, свобод чи інтересів будь-якої третьої особи, в тому числі клієнтів та замовників СТОРОНИ 2, прав сторонніх постачальників; порушенням СТОРОНОЮ 2 чинного законодавства, тощо.

6.8. СТОРОНА 1 не несе відповідальності за дії та поведінку клієнтів, замовників та інших третіх осіб, для яких СТОРОНА 2 організовує, здійснює перевезення чи надає логістичні послуги.

6.9. СТОРОНА 1 не несе відповідальності за дії СТОРОНИ 2 перед її клієнтами, замовниками та будь-якими іншими третіми особами для яких СТОРОНА 2 організовує, здійснює перевезення чи яким надає логістичні послуги.

6.10. СТОРОНА 1 не є агентом чи іншим представником Uber і не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Uber, пов’язані з наданням послуг Uber чи роботою Платформи Uber.

6.11. Після підключення/реєстрації СТОРОНИ 2 до Платформи Uber, на визначених даним Договором умовах, СТОРОНА 1 не приймає на себе обов’язки роботодавця та/або податкового агента СТОРОНИ 2. Надаючи Акцепт за Публічною офертою СТОРОНА 2 визнає що користування Послугами СТОРОНИ 1 не є трудовими відносинами або будь-якими іншими відносинами найму чи зайнятості між СТОРОНОЮ 1 та СТОРОНОЮ 2.

6.12. СТОРОНА 2 є самостійною і незалежною від СТОРОНИ 1 стороною, самостійно несе усю повноту юридичної відповідальності перед державою, органами місцевого самоврядування, відповідними контролюючими та дозвільними органами, будь-якими третіми особами за законність своїх дій, дотримання чинного законодавства, правильність, повноту та достовірність звітності, сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів під час користування Послугами СТОРОНИ 1, Платформою Uber та у зв’язку з таким користуванням.

6.13. СТОРОНА 1 не несе відповідальності за обізнаність та/або необізнаність СТОРОНИ 2 із вимогами чинного законодавства щодо провадження тих чи інших видів діяльності, у тому числі господарської та підприємницької, порядком їх ліцензування та оподаткування, які здійснюються або можуть здійснюватися СТОРОНОЮ 2 у зв’язку з користуванням Послугами та Платформою Uber.

6.14. СТОРОНА 1 гарантує законність Послуг, що надаються за даним Договором. Разом з тим, користуючись Послугами та Платформою Uber СТОРОНА 2 визнає, що здійснює таке користування добровільно, за власним волевиявленням, у власних інтересах, на свій власний розсуд та діє на свій власний ризик.

6.15. Надаючи Акцепт за Публічною офертою та користуючись Послугами СТОРОНА 2 погоджується дотримуватися чинного законодавства і використовувати їх виключно у законних цілях. Користуючись Послугами та використовуючи Платформу Uber СТОРОНА 2 зобов’язується не створювати незручності, занепокоєння, ускладнення будь-яким третім особам, не порушувати їх прав, свобод чи інтересів та не завдавати їм будь-якої шкоди чи збитків.

6.16. СТОРОНА 1 не несе відповідальності за будь-які можливі наслідки використання СТОРОНОЮ 2 Послуг та/або Платформи Uber, за будь-які можливі санкції, застосовані до СТОРОНИ 2 державою, органами місцевого самоврядування, відповідними контролюючими та дозвільними органами, будь-якими третіми особами за допущені порушення чинного законодавства та/або прав та інтересів третіх осіб під час користування Послугами та/або Платформою Uber та/або у зв’язку з таким користуванням.

6.17. Будь-які претензії, що пред’являються чи можуть бути пред’явлені СТОРОНІ 2 державою, органами місцевого самоврядування, відповідними контролюючими та дозвільними органами, будь-якими третіми особами, будь-які конфліктні ситуації та спори, пов’язані з діяльністю СТОРОНИ 2, під час якої чи у зв’язку з якою СТОРОНА 2 використовує Послуги та/або Платформу Uber, СТОРОНА 2 зобов’язується задовольняти, врегульовувати та вирішувати самостійно, без залучення СТОРОНИ 1.

 

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. СТОРОНИ домовились що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами даного Договору. Дія таких обставин може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійними лихами (зокрема, але не виключно – ураган, буревій, сильний шторм, циклон, торнадо, повінь, епідемія тощо), непередбачуваними діями або бездіяльністю сторони, що не є стороною Договору, та/або які відбуваються незалежно від волі і бажання СТОРОНИ Договору (зокрема, але не виключно – страйк, локаут, дія суспільного/іноземного ворога, загроза війни, оголошена та неоголошена війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, військові дії, ворожа атака, військове вторгнення, введення комендантської години, збурення, безлади, терористичний акт, диверсії, піратства, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, загальна військова мобілізація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух, примусове вилучення, експропріація, реквізиція, захоплення підприємств тощо), збій в роботі платіжних систем або банку(-ів), прийняття органом державного або місцевого органу влади рішення, яке зробило неможливим належне виконання даного Договору, зміна політики або умов надання послуг компанії Uber, що зробило неможливим належне виконання даного Договору тощо.

7.2. СТОРОНА, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов’язана не пізніше десяти робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така СТОРОНА зобов’язана надати іншій СТОРОНІ документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються СТОРОНОЮ в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

7.3. СТОРОНА 1 має право виконувати вимоги п.7.2. Договору, а саме повідомляти СТОТРОНУ 2 про настання та припинення дії форс-мажорних обставин та надавати СТОРОНІ 2 документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин, шляхом розміщення такого повідомлення та документу на Сайті.

7.4. СТОРОНА 2 вважається проінформованою про настання або припинення дії форс-мажорних обставин СТОРОНИ 1 та такою, що отримала документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин СТОРОНИ 1, одразу після розміщення повідомлення та/або документу СТОРОНОЮ 1 на Сайті.

7.5. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань за цим Договором.

 

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. СТОРОНА 2 – фізична особа, приймаючи умови Публічної оферти, надає свою згоду у відповідності з Законом України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 року № 2297-VI (далі – Закон) на обробку СТОРОНОЮ 1 її персональних даних та підтверджує, що надаючи таку згоду, діє за своєю волею та у своїх інтересах. Згода розповсюджується на наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, електронна адреса, номер телефону, особиста фотографія, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, індивідуальний податковий номер, відомості зазначені в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, копії, фотографії документів та інші дані СТОРОНИ 2, а також інші персональні дані, надані СТОРОНОЮ 2, як при реєстрації на Сайті, так і під час користування Сайтом, файли cookie, IP адреси, параметри та налаштування інтернет-браузерів, інформація про географічне розташування. Згода на обробку персональних даних надається СТОРОНОЮ 2 з метою виконання умов даного Договору, для виконання будь-яких дій з персональними даними, зокрема, але не виключно: збір, систематизація, накопичення, зберігання, адаптація, уточнення (оновлення, зміна), використання, розповсюдження (в тому числі шляхом продажу або передачі), транскордонна передача, знеособлення, блокування, знищення, а також вчинення будь-яких інших дій з персональними даними у відповідності до чинного законодавства.

8.2. СТОРОНА 2 надає безумовну згоду на передання СТОРОНОЮ 1 всіх необхідних персональних даних СТОРОНИ 2 компанії Uber. Надаючи дану безумовну згоду, СТОРОНА 2 підтверджує що діє за своєю волею та у своїх інтересах.

8.3. Обробка персональних даних здійснюється СТОРОНОЮ 1 наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації. При обробці персональних даних СТОРОНА 1 не обмежена у застосування способів їх обробки.

8.4. Персональні дані, надані СТОРОНОЮ 2, будуть доступні працівникам СТОРОНИ 1. СТОРОНА 1 не продає та не передає, не розголошує персональні дані третім особам без попереднього дозволу СТОРОНИ 2 за винятком випадків, передбаченим даним Договором та/або Положенням про конфіденційність.

8.5. Дозвіл СТОРОНИ 2 на обробку та використання персональних даних діє протягом всього строку дії даного Договору. При Акцептуванні Публічної оферти СТОРОНА 2 підтверджує, що обсяг прав СТОРОНИ 1 як суб’єкта персональних даних у відповідності до Закону України "Про захист персональних даних" їй відомий та зрозумілий.

8.6. Питання відносно передачі, використання та захисту персональних даних СТОРОНИ 2 регулюються окремим Положенням про конфіденційність, яке розміщується на Сайті за посиланням: https://partner.uber/privacy-policy/.

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Даний Договір знаходиться у вільному доступі на Сайті СТОРОНИ 1 за адресою: https://www.uber.in.ua/ Договір вступає в силу для СТОРОНИ 1 з моменту його публікації на Сайті, для СТОРОНИ 2 – з моменту Акцептування Публічної оферти.

9.2. Договір може буде укладено з будь-якою повнолітньою, повністю дієздатною та правоздатною фізичною особою.

9.3. Місцем укладання Договору визнається місцезнаходження СТОРОНИ 1.

9.4. У випадках, не передбачених даним договором, СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

9.5. СТОРОНА 2 не може уступати свої права та обовязки, передбачені даним Договором, або передавати їх повністю або частково третім особам без попереднього письмового дозволу СТОРОНИ 1. Однак, СТОРОНА 2 дає згоду СТОРОНІ 1 уступати свої права та обовязки, передбачені умовами даного Договору, або передавати їх повністю чи частково, зокрема: дочірній компанії або афілійованій особі СТОРОНИ 1; покупцеві активів або безпосередньо СТОРОНИ 1; правонаступникам, тощо.

9.6. Відносини між СТОРОНОЮ 1, СТОРОНОЮ 2, компанією Uber, іншими сторонніми постачальниками, використання СТОРОНОЮ 2 Послуг або Платформи Uber не передбачають створення жодного спільного підприємства чи товариства, відносин найму, трудових відносин чи інших відносин зайнятості, попри наявність цього Договору між СТОРОНОЮ 1 та СТОРОНОЮ 2.

9.7. Усі спори та суперечки, що виникають з даного Договору, вирішуються шляхом переговорів.

9.8. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір підлягає розгляду в судовому порядку за місцезнаходженням СТОРОНИ 1.

9.9. Якщо відповідно до чинного законодавства України певне положення даного Договору буде визнано незаконним чи недійсним повністю чи частково, це не матиме наслідком визнання незаконним чи недійсним інших положень даного Договору вцілому. Визнане незаконним чи недійсним повністю або частково положення вважатиметься таким, що не входить до складу умов даного Договору у відповідному обсязі, а законність, дійсність і можливість застосування інших умов даного Договору залишається незмінним.

9.10. Визнане незаконним чи недійсним повністю або частково положення може бути замінено СТОРОНОЮ 1 відповідним законним і дійсним положенням з урахуванням змісту та мети умов даного Договору.

10. РЕКВІЗИТИ

ТОВ " АВРОРА ТРАНС СЕРВІС "

Код ЄДРПОУ: 43470974

49127, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,

вул. Космонавтів, буд. 22

п/р UA273808050000000026001675614

в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,

тел.: (093) 393-30-30

адреса електронної пошти:

info@uber.in.ua

веб-сайт: https://www.uber.in.ua/

31.01.2020

© Copyrights